Varlık Barışı ve Varlık Barışından Yararlanma Süresi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na (“GVK”), 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7256 sayılı Kanun”) ile eklenen Geçici 93. madde ile düzenleme altına alınan varlık barışı uygulaması 31 Aralık 2021 tarih ve 31706 sayılı 6. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) ile 6 ay daha uzatılmış bulunmaktadır.

Varlık Barışı Kapsamına Giren Varlıklar

Varlık barışı düzenlemesi kapsamında yurda getirilecek veya yurt içinde bulunup da kayda alınacak varlıklar aşağıdaki şekildedir:

  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları; veya
  • Yurt içinde bulunan ancak işletmelerin kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar.

Düzenlemeye göre, varlık barışı kapsamına giren varlıklar her ne sebeple olursa olsun vergi incelemesi veya vergi tarhiyatına konu edilemeyecektir.

Varlık Barışından Yararlanma Şartları ve Bildirim Süreleri

GVK’nin geçici 93. madde düzenlemesi uyarınca varlık barışı kapsamındaki avantajlardan yararlanabilmek için;

  • Yurt dışında bulunan varlık barışı kapsamındaki varlıkların (i) en geç 30.06.2021 tarihine kadar Türkiye’de faaliyet gösteren bir banka veya aracı kuruma bildirilmesi ve (ii) bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi;
  • Yurt içinde bulunan varlık barışı kapsamındaki varlıkların ise yine (i) en geç 30.06.2021 tarihine kadar ilgili vergi dairesine bildirilmesi

gerektiği hüküm altına alınmış ve bu sonrasında bu süreler 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Nitekim, Karar ile birlikte de bildirimlerin yapılmasına ilişkin süre 6 ay daha uzatılarak son başvuru tarihi 30.06.2022 olarak belirlenmiştir.

Son olarak belirtmek gerekir ki GVK (Gelir Vergisi Kanunu) Geçici 93. maddesi uyarınca varlık barışından yararlanılmasına ilişkin sürenin Cumhurbaşkanı tarafından en fazla 1 yıla kadar uzatılabileceği düzenleme altına alındığından, 30 Haziran 2022 tarihinden sonra Cumhurbaşkanı kararı ile ek bir süre uzatımı gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır.