YGS Attorney Partnership

Home Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, Yılmaz Göksu Serdaroğlu Avukatlık Ortaklığı (“YGS”) tarafından işlenebilecek kişisel verileri, işlenme amaçları, hukuki sebep ve yöntemi, kişisel verilerin aktarılabileceği grupları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamındaki haklara ilişkin hazırlanmıştır.

İlgili Kişiler

 

Çalışan adayları, ygslaw.com üzerinden hukuk bültenine kaydolan kişiler, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz çerçevesinde, müvekkillerimiz, hizmet veya ürün alınan tedarikçiler/uzmanlar, ilgili hukuki danışmanlık ya da avukatlık hizmetine veya uyuşmazlığa konu/taraf olan kişiler ile bunların çalışanları ile ilgili veriler işlenebilmektedir. Müvekkillere ilişkin bilgiler avukat-müvekkil gizliliğine tabi olup çok gizli olarak değerlendirilir.

 

YGS, ygslaw.com adresini ziyaret eden kişilerin ziyareti üzerinden kişisel verilerini toplamamakta veya işlememektedir.

Hukuk Bülteni

 

Bilgilendirme mesajları kapsamında hukuk bülteni gönderme amacıyla kişisel verileri işlediğimiz hallerde söz konusu işleme faaliyetine ilişkin kişisel veri sahibinin kontrol hakkı bulunmakta olup ilgili hukuk bültenine ilişkin mesajdaki e-posta adresinden dilediğiniz zaman bu tür mesajları almamayı tercih edebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

 

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’na uygun olarak, YGS tarafından sağlanan hizmete bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, YGS birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

 

Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, YGS tarafından;

 

 1. Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
 2. Bilgilendirme hizmetleri sağlamak amacıyla etkinliklerimiz, bültenlerimiz ve hukuki gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmak,
 3. İşe alım süreçlerini yönetmek,
 4. Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,

Kişisel Verilerin Aktarılması

 

YGS, yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu ölçüde kişisel verileri ilgili veri sahibinin bu yönde bir talebi veya açık rızası olması halinde, üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir.

 

YGS, ilgili kişisel verileri faturalandırma ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla finansal kuruluşlarla paylaşabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

 1. Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak KVK Kanunu uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 2. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 3. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
 4. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 5. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
 6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
 7. İşleme sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 8. Düzeltme, silme veya yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 9. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhe sonuçlara itiraz etme ve
 10. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

 

İşbu aydınlatma metni veya genel olarak kişisel verileriniz hakkında sorunuz olması ya da kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin itirazlarınız ve/veya şikâyetleriniz olması halinde, bizimle [email protected] adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.