Ticari Elektronik İleti Gönderiminde Yeni Dönem

4 Ocak 2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de “Elektronik İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) yayımlanarak ticari elektronik ileti gönderimi konusunda önemli değişiklikler yapılmıştır.

1.İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından bir ticari elektronik İleti Yönetim Sistemi’nin (“İYS“) kurulmasına karar verilmiş ve Yönetmelik kapsamında onay ve ret mekanizmalarında bir takım değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmelik ile birlikte hizmet sağlayıcıların, aracı hizmet sağlayıcıların ve alıcıların ticari elektronik iletilerin yönetimini kolaylaştırmak amacıyla kurulan İYS sisteminin esasları belirlenmektedir. İYS, ticari elektronik iletilere ilişkin onay ve ret kayıtlarının tutulmasının yanı sıra, şikayet, onay ve ret süreçlerinin sistem üzerinden yürütülmesine de olanak sağlamaktadır. Yönetmelik ile, ayrıca, İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara, ticari elektronik ileti gönderilmesi de yasaklanmaktadır.

Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler uyarınca, ticari elektronik ileti göndermek isteyen tüm kişilerin İYS’ye kaydolması ve önceden aldıkları tüm onaylara ilişkin verileri 1 Haziran 2020 tarihine kadar İYS’ye yüklemesi zorunluluğu getirilmektedir. Şayet, bu tarihe kadar alınmış onaylar sisteme girilmez ise, önceden alınmış onaylar da geçersiz hale gelmektedir.

İYS’nin alıcıların kullanımına açılacağı tarih de 1 Haziran 2020 olarak belirlenmiştir. Bu şekilde İYS sistemini kullanmaya başlayacak alıcıların, 1 Eylül 2020 tarihine kadar İYS’ye kaydedilen onaylarını kontrol etmeleri gerekmektedir zira bu tarihe kadar alıcı tarafından itiraz edilmeyen onaylar geçerli kabul edilecektir.

Yönetmelik ile Yönetmelik’te belirtilen sürelerin 3 aya kadar uzatılabileceği de hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Yönetmelik ile ticari elektronik ileti göndermek isteyen hizmet sağlayıcılara İYS sistemine kayıt olma yükümlülüğü getirildiği gibi, hizmet sağlayıcıların İYS üzerinde 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle onay kaydı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilmesinin de önüne geçildiği görülmektedir.

2.ARACI HİZMET SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Aracı hizmet sağlayıcılar (toplu SMS hizmet sağlayıcıları) da Yönetmelik uyarınca hizmet sağlayıcılar için öngörülen yükümlülüklerin ifasına yönelik teknik gereklilikleri sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle, aracı hizmet sağlayıcıların da, ticari elektronik ileti gönderimi kapsamında, sistemlerini İYS ile uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, aracı hizmet sağlayıcıları, İYS’ye kayıt olmayan hizmet sağlayıcılarına ait ticari elektronik iletilerin gönderimini başlatamayacak ve ileti göndermeye başlamadan önce İYS sisteminden gerekli onayları kontrol edeceklerdir. Ancak, bu noktada belirtmek gerekir ki, Yönetmelik ile, e-posta kanalıyla gönderilen ticari elektronik iletiler bu kontrol yükümlülüğünün dışında tutulmaktadır. Aracı hizmet sağlayıcıların kontrol yükümlülüğüne ilişkin bu değişiklikler 1 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Hizmet sağlayıcılar, Yönetmelik uyarınca, daha önceden de olduğu gibi borç hatırlatma, satın alınan ürüne ilişkin değişiklik ya da servis bilgisi kapsamında, devam eden üyeliklere ilişkin veya sermaye piyasası mevzuatı kapsamında alıcıdan onay almaksızın elektronik ticari ileti gönderebilecektir. Hizmet sağlayıcıların onay gerektirmeyen ticari elektronik iletileri aracı hizmet sağlayıcılar kanalıyla göndermek istemesi halinde; aracı hizmet sağlayıcı tarafından hizmet sağlayıcıdan bu yönde beyan alınması gerekmektedir.

3.ALICI ONAYLARININ ALINMASI

Elektronik ortamlarda alınan ancak İYS üzerinden alınmayan onaylara ilişkin olarak, onayın alındığı bilgisinin, reddetme imkânı da tanınmak suretiyle alıncının elektronik iletişim adresine 24 saat içerisinde gönderilmesi yükümlülüğünü de getirilmiştir ve İYS üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğünün hizmet sağlayıcıya ait olduğu düzenlenmiştir. Hizmet sağlayıcı, İYS üzerinden alınmayan onayları, onay tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde İYS’ye kaydedilecek olup anılan süre içerisinde kaydedilmeyen onaylar geçersiz sayılacaktır.

İYS üzerinden alınan onaylarda yukarıda söz edilen hükümler uygulanmayacaktır.

Yukarıda bahsi geçen düzenlemeler 1 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

4.ALICININ REDDETME HAKKI

Alıcılar reddetme haklarını İYS üzerinden kullanabileceklerdir. Ayrıca, Yönetmelik uyarınca, hizmet sağlayıcı, alıcının ret bildiriminde bulunabilmesi için kendisi tarafından sağlanan ya da İYS tarafından sunulan müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresine ticari elektronik iletide yer vermekle yükümlüdür. Hizmet sağlayıcılar ise kendilerine iletilen ret bildirimlerini üç iş günü içinde İYS’ye bildirmekle yükümlüdür.

5.KAYITLARI SAKLAMA SÜRESİ

4 Ocak 2020 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere, hizmet sağlayıcı/aracı hizmet sağlayıcı tarafından onay kayıtlarının onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten ve ileti gönderimlerine dair diğer kayıtların kayıt tarihinden itibaren saklanması gereken bir yıllık süre, üç yıla çıkarılmıştır.

6.TİCARİ İLETİŞİM İÇERİĞİ

Aracı hizmet sağlayıcı kanalıyla gönderilen ticari elektronik iletilerin içeriğinde aracı hizmet sağlayıcıya ait ticaret unvanı, marka veya işletme adı bilgilerinin yer almasına ilişkin yükümlülük kaldırılmıştır.

Ticari iletişimin sesli aramalar vasıtasıyla gerçekleştirildiği hallerde tacirlerin ticaret unvanının, esnafların ise adı ve soyadının alıcılara iletilmesi yükümlülüğü getirilmiştir. Bununla birlikte, hizmet sağlayıcı iletişim esnasında kendisini tanıtan diğer bilgilere (işletme adı, marka vb.) de yer verebilecektir.

7.ŞİKAYETLER

Yönetmelik ile şikayet başvurularının, elektronik ortamda e-Devlet kapısı, İYS veya Bakanlık internet sitesi üzerinden, yazılı olarak ise şikayetçinin ikametgahının bulunduğu yerdeki il müdürlüğü nezdinde yapılacağı düzenlenmektedir. Bu kapsamda, şikayet başvuruları öncelikle İYS üzerinden ön incelemeye tabi tutulacak, ön inceleme sonrasında ise ilgili il müdürlüğü tarafından konuya ilişkin bilgi ve belgeler ilgilisinden temin edilerek şikâyet sonuçlandırılacaktır. Bu değişiklikler 1 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ileti gönderimini başlatan aracı hizmet sağlayıcılar ise şikâyet başvurularına konu iletilere ilişkin bilgi ve belge taleplerini İYS üzerinden on beş gün içinde yanıtlamalıdır.

8.YAPTIRIMLAR

Yönetmelik uyarınca, İYS’ye kayıt olmayan veya alıcı onaylarını sisteme usulünce aktarmayan hizmet sağlayıcılarının almış oldukları onaylar geçersiz kabul edilecek ve bu iletiler onay alınmaksızın gönderilmiş ileti hükmünde olacaktır.

2020 yılı itibariyle onay alma yükümlülüğüne uymayan hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcılara 9.514,00.-TL’ye kadar (bir defada birden fazla kişiye hukuka aykırı ileti gönderilmesi halinde bu ceza, on katına kadar arttırılarak uygulanmaktadır), ret imkanı tanınmasına yönelik yükümlülüklere uymayanlara ise 28.546 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir. Söz konusu idari para cezaları her yıl yeniden değerleme oranlarında yapılan değişiklikler ile artış göstermektedir.

Detaylı bilgilendirme için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla.