Şarj Hizmeti Yönetmeliği

2 Nisan 2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı istasyonların işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

1. Şarj Ağı İşletmeci Lisansı

 • Yönetmelik kapsamında şarj ağı işletmecileri, faaliyetlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (“EPDK”) alacakları şarj ağı işletmeci lisansı (“Lisans”) kapsamında yürütebilecektir.
 • Elektrik piyasasında faaliyet gösteren ve tarifesi düzenlemeye tabi olan lisans sahibi tüzel kişilerin Lisans başvurusunda bulunamayacakları ve şarj hizmeti sunamayacakları düzenlenmiştir.
 • Lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişi, Türk Ticaret Kanunu uyarınca kurulmuş anonim ya da limited şirket olmalıdır. Kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan Lisans başvuruları hariç olmak üzere, tüzel kişinin asgari sermayesinin EPDK tarafından belirlenecek tutardan az olamayacağı ve başvuruda bulunacak tüzel kişinin anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkaramayacağı hususları düzenleme altına alınmıştır.
 • Yönetmelik uyarınca, EPDK tarafından belirlenen asgari sermaye tutarı 4.500.000,00-TL olarak belirlenmiş olup Lisans, en fazla 49 yıla kadar verilebilmektedir. Lisans süresinin, Lisans sahibinin talebi üzerine Lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azami Lisans süresi gözetilmek suretiyle uzatılabileceği de düzenlenmiştir.

2. Lisanslama Süreci

Başvuru sırasında tüzel kişiden istenen bilgi ve belgelerin gereğine uygun olarak sunulup sunulmadığı hakkındaki inceleme, bilgi ve belgelerin EPDK’ya sunulma tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde tamamlanır. Lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular, başvuru tarihi itibarıyla değerlendirmeye alınmış sayılmaktadır. Değerlendirmeye alınan Lisans başvuruları ise en geç 30 gün içerisinde karara bağlanarak alınan karar ilgiliye tebliğ edilecektir.

3. Lisansın Yürürlüğe Girmesi

Lisans’ın, Lisans’ta belirtilen tarihte yürürlüğe gireceği ve Lisans sahibinin Lisans kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin de bu tarihten itibaren geçerlilik kazanacağı düzenleme altına alınmıştır.

4. Şarj Ağı

 • Şarj ağı, şarj ağı işletmecisinin işlettiği ve şarj ağı işletmecisi tarafından düzenlenen sertifikalar kapsamında işletilen halka açık ve ticari faaliyet yürütülen özel şarj istasyonlarından oluşmaktadır.
 • Yönetmelik uyarınca şarj ağı işletmecisi, Lisans’ının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesinden ve en az 5 farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturmalıdır.

5. Şarj İstasyonu

 • Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla şarj istasyonlarının, ilgili mevzuatta iletim veya dağıtım sistemine bağlı tüketim tesisleri için tanımlanan kurallara tabi olduğu ve şarj hizmeti sunabilmeleri için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almalarının zorunlu olduğu düzenlenmiştir. Şarj istasyonlarının dağıtım ve iletim sistemine bağlantısı da Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği uyarınca yapılacaktır.
 • Şarj istasyonlarının bir veya birden fazla şarj ünitesinden oluşabileceği ve şarj istasyonlarında şarj hizmetinin ancak bir şarj ağına bağlı olarak yürütüleceği düzenleme altına alınmıştır.
 • Ayrıca, şarj hizmeti sunulan halka açık şarj istasyonlarında tüm kullanıcıların şarj hizmeti satın alabilmesini sağlayacak ödeme sistemlerinden en az bir tanesinin bulundurulması da Yönetmelik uyarınca zorunlu kılınmıştır.
 • Yönetmelik uyarınca, şarj hizmeti kapsamında kullanıcıya temin edilen elektrik enerjisi, Elektrik Piyasası Kanunu (“Kanun”) kapsamında elektrik tedarik faaliyeti olarak değerlendirilmez.
 • Halka açık şarj istasyonlarında Lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler ve mücbir sebepler hariç şarj hizmetinin sürekli ve kesintisiz olarak sunulması zorunludur. Otel, restoran, alışveriş merkezi gibi işyerlerine ait otoparklarda kullanıma açık olan şarj istasyonlarının ise bağlı bulundukları iş yerinin çalışma saatleri ile sınırlı olarak şarj hizmeti sunabileceği düzenlenmiştir.

6. Şarj Hizmet Bedeli

 • Şarj hizmeti fiyatının, şarj istasyonlarının kurulması ve şarj ağı oluşturulmasına esas yatırım maliyetleri, işletme maliyetleri, amortismanlar, elektrik enerjisi edinim maliyetleri ile vergi, pay, fon gibi yasal yükümlülüklere ilaveten makul ölçüde karlılık dikkate alınarak, Kanun’un ek 5. Maddesinde yer alan haller saklı olmak kaydıyla serbestçe belirlenebileceği düzenlenme altına alınmıştır.
 • Şarj ağı işletmecisi, şarj hizmeti fiyatının oluşumunu ve güncelleme yöntemini EPDK’ya açıklamakla yükümlü kılınmıştır.
 • Ayrıca, bir sonraki günden itibaren uygulanacak şarj hizmeti fiyatlarının, şarj ağı işletmecileri tarafından içinde bulunulan günde saat 17.00’ye kadar EPDK’ya bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilen fiyatlar takip eden günde saat 00.00 itibarıyla geçerlilik kazanıp bir sonraki fiyat değişikliğine kadar uygulanacaktır.
 • Şarj ağı işletmecilerinin uygulayacağı şarj hizmeti fiyatının, sadakat sözleşmesi akdettiği kullanıcılara uyguladığı en düşük şarj hizmeti fiyatının %25 fazlasını aşamayacağı düzenlenmiştir.

7. Kullanıcı Şikayetleri

Yönetmelik uyarınca Şarj ağı işletmecileri; kullanıcı şikâyetlerinin iletildiği, kaydedildiği ve kullanıcıların takip edilebildiği iletişim kanallarını tesis etmekle ve kendisine iletilen talepleri 15 iş günü içerisinde sonuçlandırarak kullanıcıyı bilgilendirmekle yükümlü kılınmıştır.

8. Serbest Erişim Platformu

EPDK, şarj ağlarının tamamında yer alan halka açık şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi sayıları, güçleri ve tipleri, soket sayıları ve tipleri ile uygunluk durumlarının, ödeme yönteminin ve şarj hizmeti fiyatlarının yayımlandığı bir serbest erişim platformu kurup işletecektir.

9. İşletmede Olan Şarj İstasyonları

Şarj hizmeti sağlayan kişilerin, Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde durumlarını Yönetmelik’e uygun hale getirmeleri gerekmektedir.

Yönetmelik, yayım tarihi olan 2 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Detaylı bilgilendirme için bizimle iletişime geçebilirsiniz.