İnternetteki İlanlara Aracılık Edenlerin Bildirimde Bulunma Zorunluluğu

31 Mayıs 2022 tarih ve 31852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 538 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) ile internet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik bazı bilgilerin alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmiştir.

Bildirim Zorunluluğu Getirilenler ve Bildirilecek Bilgiler

Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ve yer sağlayıcıları, bu işlemlere ilişkin olarak aylık bazda, Gelir İdaresi Başkanlığı’na (“GİB”) bildirimde bulunmak zorundadır.

(Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ve yer sağlayıcıları, bundan böyle bir arada ve ayrı ayrı “Sağlayıcı” olarak anılacaktır.)

Tebliğ uyarınca, Sağlayıcı tarafından,

  • verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerinin;
  • hizmet verilen gerçek veya tüzel kişilere ait ad, soyadı/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerinin; ve
  • hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin tahsilat, satış işlemi tutarı ve tarihi veya tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerinin,

elektronik olarak GİB’e bildirilmesi zorunludur. İlan verenler, verdikleri ilanların bildirime konu bilgilerini Sağlayıcı’ya vermek zorundadırlar. İlana konu taşınır, taşınmaz, mal veya hizmetlerin mülkiyetinin ilan veren dışındaki bir gerçek veya tüzel kişiye ait olması durumunda, mülkiyet sahibine ilişkin bilgilerin de ilan verence Sağlayıcı’ya bildirilmesi zorunludur. Bahse konu bilgileri bildirmeyen ilan verenler, Tebliğ uyarınca Sağlayıcı tarafından GİB’e bildirilecektir.

Bildirim Formatı ve Bildirim Süreleri

Bildirim zorunluluğu olan bilgilere ilişkin veri format ve standardı GİB tarafından GİB Bilgi Transfer Sistemi (“BTRANS”) aracılığıyla duyurulacak ve bilgiler BTRANS üzerinden GİB’e bildirilecektir. Sağlayıcının, ilk kez bildirim yapılacak tarihten önce BTRANS’ın kullanımına ilişkin başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz üzere, Tebliğ kapsamında bildirilmesi zorunlu olan bilgilere ilişkin bildirimler GİB’e aylık olarak yapılacak olup ilgili aya ait bildirimin takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Sorumluluk ve Cezalar

Tebliğ uyarınca Sağlayıcı’nın Tebliğ kapsamında bildirme yükümlülüğünde bulunduğu bilgilerin doğruluğundan ilan verenler sorumludur. Bir başka deyişle, Sağlayıcı’nın sorumluluğu, bildirimlerin süresi içerisinde ve GİB tarafından belirlenen format, standart ve bildirim yöntemine uygun olarak bildirimden ve bildirime konu bilgileri 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun defter, kayıt ve belgeler için öngördüğü muhafaza süreleri içerisinde elektronik ortamda saklamak ve istenildiğinde elektronik ortamda ibraz etmekten ibarettir.

Tebliğ kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile Tebliğ’le getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili ceza hükümleri uygulanacağı düzenleme altına alınmıştır.

Detaylı bilgilendirme için bizimle iletişime geçebilirsiniz.