Bilişim Sektörüne E-Turquality Programı Kapsamında Sağlanan Güncel Teşvikler

20 Nisan 2022 tarih ve 31815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5447 Sayılı ve Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar (“Cumhurbaşkanı Kararı”) ile,

a. Türkiye’de yerleşik;
b. bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılık ve teknolojiler, blok zincir yazılık ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren;
c. şirket, kurum ve işbirliği kuruluşlarının,

ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet kazanmalarını sağlamak amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurtdışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması ve markalaşması için gerçekleştirmeleri gereken faaliyetlerin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasına ilişkin düzenlemeler getirilmiş bulunmaktadır. E-Turquality veya Bilişimin Yıldızları (“Program”) adı verilen Program kapsamında sunulacak bu olanaklarla, bilişim sektörü ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda bölgesel veya küresel ölçekte rekabet edebilecek unicornların ortaya çıkmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Yukarıda sözü edilen sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin/iş birliği kuruluşlarının alabileceği destekler aşağıdaki gibidir:

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında verilen destek limitlerinin her takvim yılı başında (Ortalama TÜFE + Ortalama Yİ-ÜFE)/2 oranında arttırılarak güncelleneceği düzenleme altına alınmış olup Cumhurbaşkanı Kararı’nın 47. maddesiyle ise, Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”)’na, yukarıda sözü edilen faaliyetlere ilişkin destek oranlarının, 5447 Sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge (“Genelge”) ile belirlenecek Hedef/Uzak Ülkeler Listesi’nde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak belirli oranlarda arttırılabilmesi hususunda yetki verilmiştir. Bunun gibi, destek oranlarının kademelendirilmesi ve farklılaştırılmasına ilişkin esaslar da yine Bakanlık tarafından belirlenecek ancak destek uygulama oranı toplamı, her halükarda, %80’i aşmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Kararı ile destek başvurularında talep edilecek bilgi ve belgeler, başvuru süreleri, Ticaret Müşavirliği veya Ataşeliği inceleme ve onayına tabi faaliyet ve belgeler, tabi destek unsurları gibi uygulamaya dair usul ve esasların Genelge ile düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Genelge ile getirilecek şartları taşıması halinde, kural olarak Program kapsamında bulunan şirketlerin/iş birliği kuruluşlarının yurtdışında sahip olduğu veya ilişkisinin/bağının bulunduğu şirketlerce yapılacak harcamalar da Program kapsamında karşılanacaktır, ancak, bu harcamaların Program kapsamında kabul edilebilmesi için ilişkiye/bağa ve ortaklık oranlarına bakılacak ve destek ödemeleri de bu oranlar doğrultusunda belirlenerek programa dahil şirkete/iş birliği kuruluşuna yapılacaktır.

Önemle altı çizilmesi gereken bir başka husus da şudur ki, ihracata yönelik devlet yardımı verilmesine ilişkin kararlar veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan destek programları kapsamında saplanan destek unsurlarından faydalanan şirket/iş birliği kuruluşu, Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında sağlanan aynı destek unsurlarından faydalanamayacaktır.

Program’a dahil bulunan şirketlerin/iş birliği kuruluşlarının destek kapsamındaki işlem, faaliyet ve performansları Bakanlık gözetim ve denetiminde gerçekleştirilir ve raporlanır. Nitekim, işlem, faaliyet ve performansın Cumhurbaşkanı Kararı’nın amaç ve hükümlerine tam veya gereği kadar uygun olmaması halinde, destek başvurusu Bakanlık tarafından reddedilebilmekte, destek oranlarında indirime gidilebilmekte, başvurular kısıtlanabilmekte veya şirket/iş birliği kuruluşu destek kapsamından çıkarılabilmektedir.

Cumhurbaşkanı Kararı’nın Müeyyide başlıklı 52. maddesiyle getirilen düzenleme uyarınca, şirket/iş birliği kuruluşu tarafından Bakanlık’a yanıltıcı belge ibraz edildiğinin veya bu nitelikte bir beyan veya taahhütte bulunulduğunun tespiti halinde, Bakanlık tarafından başvurucu aleyhine yasal işlem başlatılır. Yasal işlem sonucunda, şirket/iş birliği kuruluşunun belge, beyan veya taahhüdünün gerçekten de bu nitelikte olduğunun tespiti halinde, (i) durum başvuru aşamasında tespit edilmişse başvuru reddedilecek, (ii) durum program dahilinde gerçekleşmiş ise, şirket/iş birliği kuruluşu program kapsamından çıkartılabilecektir. Dahası, Bakanlık, suç unsurlarının tam olarak oluşmamasından kaynaklanan beraat kararları kapsamındaki eylemleri gerçekleştirenler hakkında da az önce anılan yaptırımları uygulama yetkisini haizdir. Bu düzenlemelere ek olarak belirtmek gerekir ki, haksız alındığı veya amaç dışı kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgili şirketten/iş birliği kuruluşundan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri kapsamında tahsil edilecektir.

Detaylı bilgilendirme için bizimle iletişime geçebilirsiniz.